Instruktor jógy - Slovensko 2018

21. 07. 2017

Nově otevřené přihlašování na kurz 2018 v Piešťanech.

Nový termín základního kurzu Instruktor jógy 150 hodin s místem konání na Slovensku - Piešťany. 

Termíny kurzu a bližší info najdete ZDE

Níže se můžete dočíst o změnách v systému vzdělávání na Slovensku...

Zmeny vo vzdelávaní športového odborníka na Slovensku!

Do 1.1.2016 systém vzdelávania cez akreditované vzdelávanie podľa zákona č.288/1997 Z.z. o telesnej kultúre a o zmene doplnení zákona č.455/1991 Zb.o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov vzdelával športových odborníkov ( trénerov, inštruktorov), ktorí vykonávali svoju činnosť samostatne pod živnosťou ( ako  fyzická alebo právnická osoba)  Vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry* získané podľa predpisov účinných do 31.12.2015. Platnosť  osvedčenia o odbornej spôsobilosti je 5 rokov od  jeho vydania. Od 1.1.2016  činnosť  športového odborníka nie je živnosťou*, ale samostatne zárobková činnosť v zmysle § 6 ods. 2.písm. e) zákon o daní z príjmov. Ak má v úmysle športový odborník vykonávať činnosť  ako tréner, inštruktor ( športový odborník)  pre športovú organizáciu, alebo samostatne vo svojom mene, musí sa zapísať  v informačnom systéme športu. Živnostenskému úradu oznámi ukončenie podnikania živnosťou Vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry, jeho živnosť zanikne a daňovo sa bude posudzovať ako samostatne zárobková činná osoba podľa § 6 ods.2 písm. e) zákon o dani z príjmov. Doklad o spôsobilosti je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti oprávňujúce na výkon činnosti športového odborníka.

Kto je povinný byť zapísaný v registri?

Podľa § 80 ods. 1 zákona č. 440/2015 Z. z. sa do registra FYZICKÝCH osôb v športe zapisujú údaje o fyzických osobách, ktoré vykonávajú športovú činnosť ako profesionálny športovec, amatérsky športovec, športový odborník podľa § 6 ods. 1, držiteľ športového poukazu. Do registra FYZICKÝCH osôb v športe sa teda zapisujú všetci športovci, tréneri, inštruktori, cvičitelia, rozhodcovia, zapisovatelia, časomerači, delegáti, maséri, terapeuti, psychológovia, lekári, bezpečnostní manažéri, administrátori, ekonómovia, technickí pracovníci, a pod.
Do registra PRÁVNICKÝCH osôb v športe sa zapisujú športové organizácie a poskytovatelia prostriedkov zo štátneho rozpočtu na športovú činnosť.

(napr. športové kluby, zväzy, prevádzkovatelia športových zariadení, poskytovatelia  trénerských, masérskych  a obdobných služieb v športe, organizátori športových podujatí, ministerstvá,  a pod.)

Uvedené registre sa nachádzajú na adrese:

www.sport.gov.sk (resp. sport.iedu.sk), http://www.minedu.sk/referencne-registre/

 

Osvedčenia získané pred a po r.2016.

Živnostenské oprávnenia na Vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry získané do 31.12.2015 zostávajú zachované do uplynutia platnosti dokladu (5 rokov).  Keď skončí doba platnosti živnostenský  úrad vyznačí zánik živnostenského oprávnenia.

Tí, ktorí začali svoje vzdelanie po 1.1.2016 v akreditovanom vzdelávacom zariadení na Slovensku dostanú osvedčenie s platnosťou na 5 rokov, napriek tomu  bude platnosť najdlhšie do 31.12.2021 ( čiže ak bude vydané osvedčenie v roku 2018 na 5 rokov, jeho platnosť bude ukončená podľa zákona 31.12.2021).

 

BMAcademy .s.r.o.  má udelenú akreditáciu do 4.7.2018. Po uplynutí platnosti  vzdelávacie zariadenie  zaniká. Preto sme sa rozhodli na základe týchto skutočností ukončiť vzdelávaciu činnosť od 1.1.2017. Až do uplynutia platnosti akreditácie budeme vydávať  len predĺženie už vydaných osvedčení, ak im skončí platnosť. Po ukončení  akreditácie už nebude možné vydávať predĺženie osvedčení, keďže vzdelávacie zariadenie ukončením akreditácie zaniká. Osvedčenia vydané na Slovensku akreditovanými školami majú platnosť 5 rokov.

Pripravili sme  možnosť vzdelávania sa v oblasti jogy v akreditovanom  vzdelávacom zariadení

Power Yoga Akademie s.r.o., ktorá sa rozširuje o nové vzdelávacie miesto v Piešťanoch. Osvedčenia vydané Power Yoga Akademoiu s.r.o. majú platnosť osvedčenia neobmedzenú a sú platným osvedčením o odbornej spôsobilosti aj na Slovensku.

Novinky e-mailem