Instruktor jógy 150 hodin - Slovensko

Jedinečný jógový koncept vzdělávání - propojení powerjógy a hathajógy. Kurz akreditovaný MŠMT ČR. 

Číslo akreditace: č.j.: MŠMT -30758/2021-4, platná do 3.2.2025

Info k základnímu kurzu pořádanému na Slovensku na emailu: skoleni@poweryoga.cz

Cena kurzu 150 hodin - SK: 870 €

 1. Registračný poplatok: 125 €: splatnosť do 7 kalendárnych dní, pri neuhradení je miesto postúpené náhradníkom.
 1. Doplatok: 745 € je možné uhradiť v celku, alebo na dve splátky:
 •         1. splátka 372,50 € je splatná 3 mesiace pred začatím kurzu
 •         2. splátka 372,50 € je splatná 2 mesiace pred začatím kurzu

Registračný poplatok je nevratný a neprenosný na inú osobu. Ak sú dôvodom nenastúpenia na kurz závažné zdravotné  dôvody (je potrebné lekárske potvrdenie) je možné previesť prihlášku na nú osobu alebo si zvoliť iný termín kurzu (presun termínu je možný len raz). Poplatok je 125 € so splatnosťou  do 7 dní.

Doplatok kurzovného je možné rozdeliť na dve splátky (pri prihlásení min.3 mesiace pred začiatkom kurzu). Pri včasnom zaslaní storno formuláru je možné žiadať o vrátenie tejto časti kurzovného.

Cena upravena vzhledem k aktuálnímu kurzu Kč/€.

Platobné podmienky

Charakteristika

Inštruktor jogy, základný vzdelávací program, naučí všetkých záujemcov o toto štúdium základom jogy.  Obsah výučby poskytuje základy  filozofie a Pataňdžaliho systému jogy, princípy zdravého pohybu, prax pozícii, pránajámy a relaxačné a koncentračné metódy. Študenti sa naučia praktické aj teoretické zručnosti a skúsenosti k vytvoreniu lekcie jogy s prihliadnutím ku klientovi a jeho individuálnym potrebám. Obsahová náplň preto zahŕňa  metodiky powerjogy - dynamického prístupu,  aj metodiky  hathajogy - jemného prístup. Súčasťou obsahovej náplne sú  očistné techniky, krije, mudry, bandhy, základy ajurvédy, ktoré tvoria celostný prístup jogy.

Inštruktor jogy len inšpiruje svojich klientov na ich ceste sebarozvoja. Nediktuje, čo majú robiť, ale ponúka možnosti, aby si každý vybral, to čo je pre neho vyhovujúce. V rámci Pataňdžaliho systému osemstupňovej jogy, ktorý sa prejavuje v celom systéme vzdelávania inštruktorov jogy aj v jogovej praxi je základnou zásadou nenásilnosť ahinsa k sebe samému aj k ostatým. Tieto zásady sú uplatňované aj pri výučbe jogy.

Náplň

 • základná anatómia a fyziológia
 • prvá pomoc
 • právne minimum
 • psychológia
 • metodika powerjogy
 • metodika hathajogy
 • princípy vývojovej kineziológie v pozíciách - zdravý pohyb
 • spinálne cvičenia, hathémy, pavanamuktásany série
 • pozdrav slnka A+B, rišikéšsky ( Súrja Namaskár)
 • praktická výučba pozícií, základná asistencia v pozíciach
 • špecifické skupiny ( tehotné ženy, deti, seniori)
 • základná filozofia jogy ( všeobecný úvod energie, nádí, čakry)
 • 10 základných mudier, 7 základných pánajámických techník
 • telesné zámky (bandhy)
 • základné techniky koncentrácie a meditácie
 • základná joga nidra
 • očistné techniky (šatkrija)
 • úvod k mantrám, sanskrt
 • úvod do filozofie jogy
 • história a vývoj jogy
 • prax jogových štýlov a životný štýl
 • Joga Sútra základné zoznámenie

Cieľ

Cieľom vzdelávacieho programu Inštruktor jogy je výchova inštruktorov na základe odborných znalostí z oblasti anatómie, fyziológie, prvej pomoci, psychológie a pedagogiky zo zameraním na vedenie  lekcie jogy pre širokú verejnosť. Využitím základov jogy, riadeného vedomého dýchania a vedomého pohybu  prispievame k harmonickému rozvoju osobnosti - tela, mysle a duše. Zdravý jogový pohyb prispieva k harmonizácii ľudského tela svojim holistickým prístupom,  ktorý joga ako systém ponúka.

Profil absolventa

Ľudské telo je stvorené k pohybu, k optimálnemu fungovaniu potrebuje pravidelnú pohybovú aktivitu. Optimálna a zdravá pohybová aktivita a kvalita života sú v úzkom spojení a okrem zdravotného prínosu ponúka ďalšie sociálne a psychologické benefity v rámci zdravého životného štýlu človeka. Inštruktor jogy  by mal inšpirovať ľudí v rozvíjaní  zdravého životného štýlu, inšpirovať k pravidelnej praxi jogy.  Všetky nadobudnuté skúsenosti a zručnosti by mal predávať svojim klientom tak, aby ich mohli aplikovať v rámci skupinových cvičení alebo aj sami v rámci svojej praxe.

Podmienky stanovené MŠMT ČR:

 • vek 18 rokov
 • ukončené stredoškolské vzdelanie

Upozorňujeme, že vzdělávací kurz není vhodný pro těhotné ženy, jelikož podmínkou kurzu je aktivní účast v praktických blocích výuky.  

Podmienky záverečných skúšok:

 • 100% účasť
 • záverečný test zo všeobecnej časti
 • závěrečný test z odbornej časti
 • praktická zkouška
 • hospitační hodiny
 • seminární práce

Certifikácia obsahuje:

Inštruktor jogy - certifikát

Osvedčenia vydané Power Yoga Akademoiu s.r.o. majú platnosť osvedčenia neobmedzenú a sú platným osvedčením o odbornej spôsobilosti aj na Slovensku. Více info ZDE.

 

Zmeny vo vzdelávaní športového odborníka na Slovensku!

Od 1.1.2016  činnosť  športového odborníka nie je živnosťou*, ale samostatne zárobková činnosť v zmysle § 6 ods. 2.písm. e) zákon o daní z príjmov. Ak má v úmysle športový odborník vykonávať činnosť  ako tréner, inštruktor ( športový odborník)  pre športovú organizáciu, alebo samostatne vo svojom mene, musí sa zapísať  v informačnom systéme športu. Živnostenskému úradu oznámi ukončenie podnikania živnosťou Vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry, jeho živnosť zanikne a daňovo sa bude posudzovať ako samostatne zárobková činná osoba podľa § 6 ods.2 písm. e) zákon o dani z príjmov. Doklad o spôsobilosti je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti oprávňujúce na výkon činnosti športového odborníka.

 

BMAcademy .s.r.o.  má udelenú akreditáciu do 4.7.2018. Po uplynutí platnosti  vzdelávacie zariadenie  zaniká. Preto sme sa rozhodli na základe týchto skutočností ukončiť vzdelávaciu činnosť od 1.1.2017. Až do uplynutia platnosti akreditácie budeme vydávať  len predĺženie už vydaných osvedčení, ak im skončí platnosť. Po ukončení  akreditácie už nebude možné vydávať predĺženie osvedčení, keďže vzdelávacie zariadenie ukončením akreditácie zaniká. Osvedčenia vydané na Slovensku akreditovanými školami majú platnosť 5 rokov.

Pripravili sme  možnosť vzdelávania sa v oblasti jogy v akreditovanom  vzdelávacom zariadení Power Yoga Akademie s.r.o., vzdelávacom zariadení
Power Yoga Akademie s.r.o., ktorá sa rozširuje o nové vzdelávacie miesto v Piešťanoch. Osvedčenia vydané Power Yoga Akademoiu s.r.o. majú platnosť osvedčenia neobmedzenú a sú platným osvedčením o odbornej spôsobilosti aj na Slovensku.

Cena zahŕňa:

 • študijný program
 • študijné online materiály
 • riadne skúšky (opravné skúšky sú spoplatnené navyše)
 • certifikát o odbornom vzdelaní
 • osvedčenie o abslovovaní základného vzdelávacieho programu s akreditáciou MŠMT ČR
 • ( v cene nie je zahrnuté ubytovanie a strava)

Novinky e-mailem