Jak získat živnostenský list na instruktorskou činnost

Pro získání živnostenského listu na instruktorskou činnost, ať už se jedná o powerjógu, hathajógu nebo jinou specializaci, je třeba nejprve absolvovat akreditovaný základní vzdělávací program, který naleznete v nabídce PYA.

Na základě úspěšného absolvování základního vzdělávacího programu, složení závěrečných zkoušek a splnění všech jeho podmínek obdržíte osvědčení, které je vystaveno s neomezenou dobou platnosti pro území ČR.

Osvědčení slouží (mimo jiného) jako doklad o odborné způsobilosti pro získání živnostenského oprávnění, resp. založení živnosti.

Instruktor jógy spadá pod tzv. vázané živnosti, konkrétně se jedná o POSKYTOVÁNÍ TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH SLUŽEB V OBLASTI … (viz osvědčení o rekvalifikaci).

Své živnostenské oprávnění můžete také doplnit o PROVOZOVÁNÍ TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ A ORGANIZIVÁNÍ SPORTOVNÍ ČINNOSTI, která patří pod tzv. živnosti volné.

Postup při ohlášení živnosti:

  1. návštěva příslušného živnostenského úřadu
  2. vyplnění registračního formuláře; prostřednictvím něhož učiníte přihlášky do těchto evidencí: živnostenský úřad, finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, úřad práce a zdravotní pojišťovna.
  3. úhrada administrativního poplatku (nyní činí 1000,-Kč)
  4. doložení tzv. všeobecných podmínek a odborné způsobilosti

Všeobecné podmínky jsou:

  • minimální věk 18 let
  • způsobilost k právním úkonům
  • bezúhonnost (výpis z evidence Rejstříku trestů).

Odbornou způsobilostí se míní doložení osvědčení o získání rekvalifikace na danou činnost.

Právo provozovat živnost, pokud jsou splněny všechny náležitosti, vzniká dnem ohlášení. V opačném případě živnostenský úřad vyzve k doložení zbývajících dokladů ve stanovené lhůtě, a pokud jsou vady odstraněny, oprávnění vzniká rovněž dnem ohlášení.

Svůj rejstřík oborů činnosti můžete dále rozšiřovat na základě Vašeho dalšího vzdělávání se.

(Výše uvedený postup platí pro fyzické osoby s bydlištěm na území ČR. Pro více informací se vždy obraťte na příslušný živnostenský úřad.)Novinky e-mailem