Závěrečná rozdílová zkouška

Rozdílová závěrečná zkouška pro absolventy kurzů Instruktor jógy PYA s nedokončenou závěrečnou zkouškou, absolventy školení Powerjóga BASIC FISAF (po dohodě) nebo absolventy zahraničních vzdělávacích programů v rozsahu min. 150 hodin (RYT/MŠVVaŠ SR).

Podmínky závěrečné zkoušky:

 • dodání diplomů (povinně doložit SŠ/VŠ vzdělání a odborný diplom jógového vzdělání)
 • zpracování seminární práce na předem zadané téma
 • 20 hospitačních hodin + analýza (až 10 hodin možno získat on-line)
 • písemný test ze všeobecné části (tzv. zdravotní minimum)
 • písemný test z jógy
 • praktická zkouška - vedení lekce (powerjóga/hathajóga) 60 min.

 

Požadavky pro odbornou zkoušku z jógy

Podmínky pro úspěšné složení praktické (teoretické a praktické) zkoušky v rámci základního vzdělávacího programu Instruktor jógy.

Uchazeč je schopný:

 • vysvětlit specifika powerjógy/hathajógy a její odlišnosti od jiných cvičebních technik a programů
 • uvést a charakterizovat obecné zásady stavby lekce powerjógy, tj. úvodní a dynamická část, část na zemi, závěrečná relaxace a užívané techniky
 • sestavit modelový příklad skupinové lekce zadané pokročilosti na základě zadaného příkladu
 • popsat historii vzniku jógy a historii powerjógy a uvést základní rozdíly mezi klasickou jógou a powerjógou
 • uvést základní údaje o Pataňdžaliho systému jógy, členění směrů jógy a charakterizovat 4 základní cesty jógy, staré indické texty a filosofii jógy

Uchazeč umí vyhovujícím způsobem:

 • popsat, vysvětlit a předvést základní pozice (viz níže) a polohy těla užívané v powerjóze vzhledem k rozdělení pozic do polohových skupin powerjógy
 • popsat, vysvětlit a předvést základní techniky pránájámy, prátjáháry, koncetrace, relaxace a vizualizace
 • uvést jednotlivé svaly a svalové skupiny, které se zapojují při správném provedení základních pozic a poloh užívaných v powerjóze
 • předvést a popsat nejčastější příklady chybného provedení základních pozic a poloh užívaných v powerjóze
 • předvést a popsat modifikace základních pozic a poloh užívaných v powerjóze umožňující správné provedení jedincům s různými typy oslabení, zkrácení apod
 • vysvětlit podmínky, které musí klient nebo skupina klientů splnit, aby bylo možné přejít na středně pokročilé pozice (ásany) a obecně charakterizovat rozdíl mezi pozicemi základní a střední pokročilosti
 • vést individuální i skupinové lekce powerjógy pomocí jasného, přesného a dostatečně hlasitého verbálního vysvětlení a správného navádění a ukázání provedení pozic a technik powerjógy (dýchání, koncentrace, relaxace)
 • diagnostikovat případné chyby jednotlivců i celé skupiny a vhodným způsobem je opravovat
 • vhodně motivovat a zaujmout klienty, udržovat na lekci pozitivní a příjemnou atmosféru.


Uchazeč adekvátním a odborným způsobem umí:

 • popsat specifika skupiny „těhotné ženy“ s ohledem na powerjógu/hathajógu
 • popsat specifika skupiny „ženy po porodu“ s ohledem na powerjógu/hathajógu
 • popsat specifika skupiny „senioři“ s ohledem na powerjógu/hathajógu
 • popsat specifika skupiny „lidé s poruchami pohybového systému“ s ohledem na powerjógu/hathajógu
 • popsat specifika skupiny „děti“ s ohledem na powerjógu/hathajógu


Uchazeč umí prakticky sestavit lekci: úvodní část: relaxace a uvolnění, průpravné cviky, nácvik dýchání, plný jógový dech, hluboký svalový stabilizační systém – ovládání základních tělesných zámků (bandh) v powerjóze: mulla bandha, uddijána bandha, (džalandhára bandha), dynamická část: pozdravy slunci základní pozice ve stoji, tvorba sekvencí a sestavování ásan k soběčást na zemi: kompenzační pozice, specifické sestavy pozic,techniky powerjógy: mudry, bandhy, koncentrace, pránájáma, závěrečná relaxace.


Uchazeč umí:charakterizovat 4 základní cesty jógy: karmajóga, bhaktijóga, džnánajóga, radžajóga, charakterizovat staré indické texty: jógasútra, bhagadgavíta.

Uchazeč zná: základní techniky pránájámy jsou: plný jógový dech, udždžají dech, kaphalabátí,základní techniky prátjáháry jsou práce se smysly,základní techniky relaxace jsou: Jackobsonova progresivní metoda, relaxace celého těla, Schulzův autogenní trénink.

Charakteristikou jednotlivých základních pozic různých úrovní se rozumí:

 • cíl a důvod provádění pozic
 • výchozí pozice
 • průběh provádění pozice a dýchání v jednotlivých fázích
 • modifikace pro klienty nezvládající základní provedení pozice
 • způsob učení, rozložení na jednotlivé fázetechniky powerjógy (Pataňdažaliho systém jógy: jáma, nijáma, ásana, pránájáma, prátjáhára, dhárana, dhájána, samádhí) nejčastější způsoby a příčiny chybného provedení

Cena zahrnuje:

 • studijní program + závěrečnou zkoušku
 • studijní materiály (skripta k odborné části - Instruktor jógy, skripta k Anatomii a fyziologii v rámci zdravotního minima)
 • certifikát o odborném vzdělání
 • osvědčení o absolvování základního vzdělávacího programu s akreditací MŠMT

Novinky e-mailem